Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

No Panon so Maseet ya Panaral ed Kasulatan

No Panon so Maseet ya Panaral ed Kasulatan

No nasubok ka, kasin labay moy manmatoor ya singa si Daniel? Maseet ya inaral nen Daniel so Salita na Dios, pati saray propesiyan aralem so kabaliksan to. (Da 9:2) Makatulong so maseet ya panaral na Biblia pian makapanmatoor ka. Akin? Ombiskeg so pananisiam ya talagan nagawa iray promisa nen Jehova. (Jos 23:14) Mas onelet met so panangarom ed Dios, kanian napakiwas kan gawaey duga. (Sal 97:10) Pero panon mon igapo itan? Amtaen iray pigaran suhestion.

  • Antoy aralen ko? Iyeskedyul moy pamparaan parad saray aral na kongregasyon. Mas minabang kad sinimban babasaen ed Biblia no i-research mo ray punton agmo natatalosan. Ontan met, say arum et ipapanaon dan aralen iray propesiya ed Biblia, say nanduruman aspekto na bungay espiritu na Dios, saray impanbiahe nen apostol Pablo bilang misionero, tan saray pinalsa nen Jehova. No walay anonotan mon tepet ed Biblia, isulat mo tan atan so i-research mo ed onsublay ya panaral mo.

  • Iner so pangalaan koy impormasyon? Parad saray suhestion, bantayan so video ya Saray Nausar ed Pan-research Pian Nadiskobre Iray Espiritual ya Kayamanan. Bilang alimbawa, i-research mo no anto ran world power so isisimbolo na saray ayep ed Daniel kapitulo 7.

  • Pigaran oras so panaral ko? Nepeg ya regular so panaral mo pian ombiskeg so espiritualidad mo. Diad gapo et anggan magano labat, insan mo kalkalnan aruman so oras na panaral mo. Say panaral ed Salita na Dios et singa pankotkot na akaamot ya kayamanan; no mas dakel so naalmom ya kayamanan, mas nakulian kan mankotkot! (Pro 2:3-6) Mas napablim so Salita na Dios tan magmaliw lan parte na bilay mo so regular ya panaral na Biblia.​—1Pe 2:2.

ANTOY ISISIMBOLO NA SARAY AYEP ED DANIEL KAPITULO 7?

KAARUMAN YA TEPET:

Panon ya asumpal so Daniel 7:8, 24?

ISUBLAY MON ARALEN:

Antoy isisimbolo na saray atap ya ayep ed Apocalipsis kapitulo 13?