Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | OSEAS 1-7

Panliliketan nen Jehova so Matoor a Panangaro​—⁠Sika ey?

Panliliketan nen Jehova so Matoor a Panangaro​—⁠Sika ey?

Say sakey et napakiwas ya ipanengneng so matoor a panangaro lapud debosyon, integridad, katooran, tan malet a relasyon. Inusar nen Jehova so eksperiensya nen Oseas tan say agmatoor ya asawa ton si Gomer pian ibangat so matoor ya panangaro tan panamerdona.​—Os 1:2; 2:7; 3:1-5.

Akin et nibagan aliwan matoor so panangaro nen Gomer?

Akin et nibagan aliwan matoor so panangaro na saray Israelita?

Akin et nibagan matoor so panangaro nen Oseas?

Akin et nibagan matoor so panangaro nen Jehova?

DALEPDEPEN: Panon kon nipanengneng ya matoor so panangarok ed si Jehova?