Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

SAY PANAG-BANTAYAN

Tepet: No walay mantepet ed sika no antoy nanengneng ed tawen, antoy ibagam?

Teksto: Jn 8:23

Pangiyopresi: Nabasad sayan isyu na Panag-bantayan no antoy impaamta nen Jesus tan say Ama to nipaakar ed tawen.

IBANGAT SO KATUAAN

Tepet: Kasin nanenengneng mon nagagawa la irayan propesiya na Biblia natan?

Teksto: 2Ti 3:1-5

Katuaan: Lapud nagagawa la natan iyan propesiya na Biblia nipaakar ed kaunoran iran agew, makaseguro tayon nagawa met iray propesiya nipaakar ed balibalin arapen.

AKIN YA ARALEN SO BIBLIA? (Video)

Introduksion: Ipapabantay mid totoo iyan antikey ya video. Naamtaan yo dia no iner tayo naromog iray ebat ed saray importantin tepet ed bilay. [I-play so video.]

Pangiyopresi: Naamtaan yod sayan libro so ibabaga na Biblia no panon ya solusyonan na Dios iray problema ed mundo. [Iyopresi so libron Ibabangat na Biblia odino Teach Us.]

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.