Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

“Say Asawa To et Kabkabat Diad Saray Puerta na Syudad”

“Say Asawa To et Kabkabat Diad Saray Puerta na Syudad”

Say maong ya asawan bii et mangiiter na maabig ya reputasyon ed asawa to. Diad panaon nen Arin Lemuel, say asawan laki a walaan na maong ya asawan bii et “kabkabat diad saray puerta na syudad.” (Pro 31:23) Natan, saray rerespetoen a lalaki et manlilingkor bilang elder tan ministeryal a lingkor. No walay asawa ra, say pakapanlingkor da et mandedepende na baleg ed maong ya kondukta tan suporta na asawa ra. (1Ti 3:4, 11) Sarayan maong ya asawan bii et aapresyaen a maong na asawa ra pati na interon kongregasyon.

Say maong ya asawan bii et ontutulong ed panlilingkor na asawa to no . . .

  • papasesegen toy asawa to panamegley na maabig iran salita.—Pro 31:26

  • agto isisiblet ed kongregasyon so asawa to.—1Te 2:7, 8

  • manbibilay a simpli.—1Ti 6:8

  • agto tetepetan so asawa to nipaakar ed saray kompidensyal a bengatla ed kongregasyon.—1Ti 2:11, 12; 1Pe 4:15