Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

What Can the Bible Teach Us?—No Panon ya Usaren Itan

What Can the Bible Teach Us?—No Panon ya Usaren Itan

Pareho labat so libron Teach Us tan say Ibabangat na Biblia. Pero say libron Teach Us et anggapod lenguahe tayo. Sarayan uusaren tayo ed panagbangat et pareho so karga dan katuaan tan pareho iray impantutumbokan. Balet, say libron Teach Us et angusar na mas simpli iran salita tan panagkatunongan. Denesinyo itan parad saramay mairap dan natalosan so libron Ibabangat na Biblia. Imbes ya apendise, say libron Teach Us et walaan na kaaruman iran impormasyon ya mangiiter na simplin eksplinasyon ed pigaran termino tan ideya ya nabasad saray kapitulo. Anggapoy tepet ed gapo na kapitulo tan kahon parad repaso. Imbes, diad sampot et wala ray sumaryo na katuaan ed Biblia ya impaliwawa ed kapitulo. Singa say libron Ibabangat na Biblia, say libron Teach Us et nayarin iyopresi ed anggan kapigan, anggano aliwan satan so opresi ed satan ya bulan. Panon tayon nausar iray balibalin features na libron Teach Us no mangiyaaral tayoy Biblia?

SUMARYO: Parad dakel a totoo, epektibo so maslak ya uusaren tayon paraan na panangiyaral, ya basaen ni so parapo ed libron Ibabangat na Biblia insan mantepet. Balet panon to no say iyaaralan et agmasyadon pamilyar ed lenguahe odino nanairapan ya manbasa? No ontan, nayari yon usaren so libron Teach Us. Insan nayarin usaren iray sumaryo na kapitulo ed panaral yo tan nayarin pasesegen so iyaaralan ya basaen to lan bukor so kapitulo. Kada katuaan ed Biblia et nayarin ibangat ed loob na 15 minuto kada sesyon na panagaral. Lapud ag-indetalye ed saray sumaryo iray nabasa ed kapitulo, kaukolan ya akaparaan ya maong so mangiyaaral tan nonoten to ray pankaukolan na iyaaralan to. No say usaren na mangiyaaral et samay nabasad kapitulo, nayari ton usaren iray sumaryo no manrepaso.

KAARUMAN IRAN IMPORMASYON: Say impantutumbokan na saray termino tan ideya ya walad kaaruman iran impormasyon et miparad samay walad kapitulo. Depende ed mangiyaaral no pantongtongan day kaaruman iran impormasyon ed libron Teach Us legan na panagaral.