Onlad karga

Onlad saray karga

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion Parad Pitongtong

●○○ UNONAN PITONGTONG

Tepet: Antoy nagawa no ompatey tayo?

Teksto: Ec 9:5a

Parad Ontumbok: Wala ni kasi ilalo na saray inaatey?

○●○ UNONAN PANAGPAWIL

Tepet: Wala ni kasi ilalo na saray inaatey?

Teksto: Job 14:14, 15

Parad Ontumbok: Anto kasi kipapasen na bilay no paolien la na Dios iray inatey ya inad-aro tayo?

○○● KOMADUAN PANAGPAWIL

Tepet: Anto kasi kipapasen na bilay no paolien la na Dios iray inatey ya inad-aro tayo?

Teksto: Isa 32:18

Parad Ontumbok: Panon ya pagmaliwen na Dios ya mareen so dalin?