Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | 2 CORINTO 4-6

“Ag-itayo Onsusuko”

“Ag-itayo Onsusuko”

4:16-18

Imadyin moy duaran pamilya ya parehon manaayam ed abung ya nadederal la. Say sakey ya pamilya et maer-ermen. Balet makapakelaw ta samay sakey ya pamilya et maliket. Akin ey? Lapud magano la ran onalis ed balibali tan balon abung.

Anggaman “amin a pinalsa et saniiban oneey-ey tan nasasakitan anggad natan,” walay ilalo na saray lingkor na Dios kanian naliligliwa ra. (Ro 8:22) Amta tayo ya saray kaplesan ya problema tayo, pati saramay abaybayag lan mamapairap ed sikatayo, et “magano tan anlemew” labat no ikomparad bilay ya andi-angga diad balon mundo na Dios. No manpokus tayod saray bendisyon na Panarian diad arapen, magmaliw tayon maliket tan ag-itayo onsuko.