Onlad karga

Onlad saray karga

Mayo 27–Hunyo 2

Galacia 1-3

Mayo 27–Hunyo 2
  • Kansion 106 tan Pikakasi

  • Introduksion (3 min. o mas antikey)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

BILAY NA KRISTIANO

  • Kansion 92

  • No Panon ya Makapitulongan so Amin Diad Pangasikaso ed Saray Pasen ya Pandadayewan Tayo”: (15 min.) Betang na sakey ya elder ya mankomentoy dumerengel. Kayarin bantayan so video ya Pangasikaso ed Saray Pasen ya Pandadayewan Tayo tan naebatan iray tepet, interbyuen a magano so representative na kongregasyon ya kaibad operating committee. (No anggapoy representative na kongregasyon yo, interbyuen so coordinator na ulop na mamatatken. No bukor na kongregasyon yo so manguusar ed Kingdom Hall, interbyuen so maintenance coordinator.) Kumustay regular ya panagmintina ed Kingdom Hall tayo? Kasin iimanoen tayo so safety? Anto so agano nin agawaan ya panagmintina, tan antoy plano parad ontumbok? No walay marunong ed panagmintina odino malabay ya makaaral ed satan diad pitulongan tod saray marunong, antoy nepeg ton gawaen? Panon itayon makapitulongan ya amin diad pangasikaso ed Kingdom Hall antokaman so sirkumstansya tayo?

  • Panagaral na Kongregasyon ed Biblia: (30 min.) jy kap. 68

  • Manrepaso tan Ibagay Aralen ed Ontumbok a Simba (3 min.)

  • Kansion 72 tan Pikakasi