Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Sarag Moy Ontalona Anggano Walay “Sabit ed Laman” Mo!

Sarag Moy Ontalona Anggano Walay “Sabit ed Laman” Mo!

Legan na sarayan mapeligro ya kaunoran iran agew, wala ray singa sabit ya problema ya mamapairap ed amin ya lingkor na Dios. (2Ti 3:1) Panon tayon makapanmatalek ed si Jehova tan natalonaan iratan ya problema? Bantayan so video ya “Makanengneng La Ray Mata na Bulag” pian naamtaan no antoy ginawa nen Talita Alnashi tan na atateng to, insan ebatan iraya:

  • Anto so “sabit ed laman” nen Talita?

  • Anto ran sipan na Biblia so akatulong ed si Talita tan ed atateng to pian mansiansia ran positibo?

  • Panon ya impanengneng na atateng nen Talita so panagmatalek ed si Jehova kayarin mismo na operasyon to?

  • Panon ya epektibon inusar na atateng nen Talita iray intarya na organisasyon pian nipurek dad sikato so panangaro ed Dios?

  • Panon ya impanengneng nen Talita ya sikatoy onaaligwas ed espiritual anggano walay “sabit ed laman” to?

  • Panon kan apaseseg ed alimbawa nen Talita?