Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

SAY PANAG-BANTAYAN

Introduksion: Say sakey ed saray sankaimportantian ya eksenan nabasa ed Apocalipsis et samay apatiran akakabayo. Wala ray natatakot ed satan. Balet say arum et labay dan naamtaay kabaliksan na satan.

Teksto: Apo 1:3

Pangiyopresi: Nabasad sayan Panag-bantayan no akin ya maong a balita so tungkol ed sayan propesiya.

IBANGAT SO KATUAAN

Tepet: Sarag tayo kasin amtaen so nagawad arapen?

Teksto: Isa 46:10

Katuaan: Ipapaamtad sikatayo na Dios so nagawad arapen panamegley na Salita to, say Biblia.

PANON A MAGMALIW YA MALIKET SO PAMILYAM?

Introduksion: Ipapabantay mi yay antikey ya video tungkol ed pamilya. [I-play so video ya introduksion parad Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam?]

Pangiyopresi: No labay yon basaen imay brosyur ya abitlad video, sarag ta kayon ikdan odino ibangat ta kayo no panon yon i-download ed samay website.

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.