Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

SAY PANAG-BANTAYAN

Tepet: Parad sika, posible kasi yan nagawa?

Teksto: Apo 21:3, 4

Pangiyopresi: Ipaliwawa na sayan isyu na Say Panag-bantayan no panon ya tooren na Dios iyan sipan tan panon kan minabang ed satan.

SAY PANAG-BANTAYAN (beneg a pahina)

Tepet: Nengneng yo yan tepet. [Ipanengneng so unonan tepet pati saray napanpilian ya ebat diad pahina 16.] Antoy nibaga yod saya ey?

Teksto: Sal 83:18

Pangiyopresi: Wala ni ray naamtaan yo ed sayan artikulo no antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed ngaran na Dios.

IBABANGAT NA BIBLIA

Tepet: Iisipen na arum ya say Dios so mangokontrol ed mundo. Balet amta yo ya ag-itan ibabangat na Biblia?

Teksto: 1Jn 5:19

Pangiyopresi: Nabasad sayan libro so malinew ya eksplinasyon no anton talagay ibabangat na Biblia ed sayan topic tan arum ni.

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.