Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 19-25

Nipropesiya Iray Detalye Nipaakar ed Mesias

Nipropesiya Iray Detalye Nipaakar ed Mesias

TEKSTO

PROPESIYA

KASUMPALAN

Salmo 22:1

Singano pinaulyanan na Dios

Mateo 27:46; Marcos 15:34

Salmo 22:7, 8

Ininsulto legan ya nipasak ed poste

Mateo 27:39-43

Salmo 22:16

Impasak ed poste

Mateo 27:31; Marcos 15:25; Juan 20:25

Salmo 22:18

Nampapalaranan so kawes to

Mateo 27:35

Salmo 22:22

Indaulo toy pangipaamta ed ngaran nen Jehova

Juan 17:6