Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | JOB 38-42

Naliliketan si Jehova No Ipikasi Tayoy Arum

Naliliketan si Jehova No Ipikasi Tayoy Arum

Iilaloan nen Jehova ya ipikasi nen Job si Elifaz, Bildad, tan Zofar

42:7-10

  • Imbaga nen Jehova ed si Elifaz, Bildad, tan Zofar ya onla rad si Job tan mangiyapay ira na bagat a popoolan

  • Iilaloan ya ipikasi ira nen Job

  • Kayari iran impikasi nen Job, sikatoy abendisyonan

Benendisyonan a maong nen Jehova si Job lapud pananisia tan impansungdo to

42:10-17

  • Impangangga nen Jehova so paniirap nen Job diad impamaabig tod sikato

  • Akaawat na tuan panagligliwa ed saray kakaaro tan kakanayon to lapud irap ya naeksperiensya to

  • Pinaaligwas lamet nen Jehova si Job, ya dinoble toy walad sikato nensaman

  • Si Job tan say asawa to et awalaan ni na samploran ananak

  • Nambilay ni na 140 taon si Job tan anengneng toy apatiran henerasyon na pamilya to