Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

No Panon ya Usaren so JW Library

No Panon ya Usaren so JW Library

DIAD PANARAL:

  • Basaen so Biblia tan inagew-agew a teksto

  • Basaen so Yearbook, saray magasin, tan arum nin publikasyon. Usaren so bookmark

  • Manparaan ed saray aral, tan koloran iray ebat

  • Bantayan iray video

DIAD SARAY ARAL:

  • Anapen iray teksto ya ibaga na espiker. Usaren so history pian pawilen iray teksto

  • Imbes ya mangawit na dakel ya publikasyon ed aral, usaren so gadyet mo pian natumbok mo ray nanduruman parte tan nausar mo met itan ed saray kansion. Walad JW Library iray balon kansion ya anggapo nid songbook

DIAD MINISTERYO:

  • Ipanengneng ed sakey ya interesado so JW Library, tan tulongan mon i-download ed gadyet to so app tan saray publikasyon

  • Usaren so search feature pian anapen iray teksto na Biblia. Nayari kan man-type na sakey o pigaran salita pian anapen so teksto

  • Manpabantay na video. No walay anak na unabung, sarag mon i-play so sakey ed saray video na Magmaliw ya Kaaro nen Jehova. Odino sarag mon ipabantay so video ya Akin ya Aralen so Biblia? pian nasagyat ya manaral na Biblia. No walay mansasalita na sananey a lenguahe, manpabantay na video ed lenguahe to

  • Ipanengneng ed unabung so sakey a teksto ed sananey a lenguahe, ya usaren so in-download mon patalos na Biblia. Anapen so teksto, insan pindoten so numero na bersikulo, tan pindoten so icon na Biblia pian ipanengneng so arum a patalos ed sananey a lenguahe