Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 11-18

Siopay Nayarin Magmaliw a Sangkaili nen Jehova ed Tolda To?

Siopay Nayarin Magmaliw a Sangkaili nen Jehova ed Tolda To?

No say sakey et sangkaili ed tolda nen Jehova, labay ton ibaga et sikatoy kaaro na Dios, ya manmamatalek tan manguunor ed sikato. Ibabaga na Salmo 15 no antoy aanapen nen Jehova ed sakey ya kaaro.

SAY SANGKAILI NEN JEHOVA ET NEPEG YA . . .

  • walaay integridad

  • mansasalita na katuaan manlapud puso to

  • papagalangan to iray kapara ton manlilingkor ed si Jehova

  • totooren toy sipan to anggano pakairapan to itan

  • tutulongan to iray mankaukolan tan agmaniilalo na kasalat

SAY SANGKAILI NEN JEHOVA ET PAPALIISAN TO YA . . .

  • itsismis tan deralan so arum

  • manggaway mauges ed kapara ton too

  • anamoten iray agagi

  • miulop ed saray agmanlilingkor odino agmanguunor ed si Jehova

  • mangawat na pasuksok