Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Manggaway Maabig ya Sulat

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Manggaway Maabig ya Sulat

NO AKIN YA IMPORTANTE: Say libro ya 1 Corinto et sakey ed saray 14 ya sulat nen apostol Pablo pian pasesegen iray kapara ton Kristiano. No mansulat so sakey, napili ton maong iray salitan usaren to, tan sarag itan ya ulit-uliten ya basaen na samay sinulatan. Say sulat et maabig ya paraan pian makapanpulong ed kakanayon tan arum nin totoo. Epektibo met itan ya paraan pian makapanpulong ed saramay agtayo nakakatongtong. Singa bilang, ompan walay interesado balet ta agtayo nasasabian ed abung to. Saray arum ed teritorya tayo et nayarin mairap ya nakatongtong lapud manaayam irad saray apartment odino subdivision ya wala ray guardia, odino diad ararawi iran lugar. Anto ray nepeg tayon tandaan, lalo la no mansusulat tayod agtayo kabat?

NO ANTOY GAWAEN:

  • Isulat mo no antoy aktual ya ibabagam diad personal. Ipakabat moy sarilim diad gapo na sulat, tan ipaliwawam no akin ya nansulat ka. Nayari kan mangusar na tepet ya pannonotan to, tan ipaimanom so website tayo. Insan ibagam so nipaakar ed Online Bible Study Lessons, ipaamtam so nipaakar ed libren panagaral na Biblia diad abung, odino ibagam iray pigaran tema na kapitulo na sakey ed saray uusaren tayod panangiyaral. Sarag moy mangilaktip na sakey ya literatura, singa say contact card, imbitasyon, odino tract

  • Antikey labat. Nepeg ya aliwan andukey so sulat mo, ta no andi, ompan agla itan basaen na sinulatan mo.​—Nengnengen so sample ya sulat

  • I-check so sulat ompan wala ray lingo tan seguroen ya malinis, mainomay ya basaen, makaaro, mataktika, tan positibo