Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | MATEO 20-21

“Siopaman a Labay Toy Magmaliw a Manuna ed Sikayo et Nepeg a Magmaliw a Lingkor Yo”

“Siopaman a Labay Toy Magmaliw a Manuna ed Sikayo et Nepeg a Magmaliw a Lingkor Yo”

20:28

Saray mapaatagey ya eskriba tan Fariseo et pabirbir ira tan labalabay day paibano diad tindaan

Saray mapaatagey ya eskriba tan Fariseo et labalabay dan pabiliben so arum tan pabirbir ira. (Mat 23:5-7) Duma si Jesus. “Say Anak na too [et] linma dia aliwan pian panlingkoran, noagta pian manlingkor.” (Mat 20:28) Kasin manpopokus tayo labat ed saray aspekto na panagdayew ya sankaimano na arum tan nirayew itayo? No labay tayo ya abobonan itayo nen Jehova, gawaen tayoy anggaay nayarian tayon aligen si Jesus tan panlingkoran so arum. Say ontan ya panaglingkor et maslak ya agnaiimano​—si Jehova labat so makakanengneng. (Mat 6:1-4) Say mapaabeban lingkor et . . .

  • mangiban manlinis tan manmintina na Kingdom Hall

  • manboluntaryon ontulong ed saray maedad tan ed arum

  • mandonasyon pian nasuportaan so kimey parad Panarian