Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | MATEO 22-23

Unoren so Duaran Sankaimportantian a Ganggan

Unoren so Duaran Sankaimportantian a Ganggan

22:36-39

Basaen so Mateo 22:36-39 tan numeroan so walad leksab base ed no antoy sankaimportantian ya rason na iyatendi ed Kristianon pantitipon:

  • Pian napaseseg

  • Pian pasesegen iray agagi

  • Pian mandayew ed si Jehova tan nipanengneng so panangaro ed sikato

Akin et kaukolan tayoy miaral anggano naksawan tayo tan pakalikna tayo et agtayo la tanton minabang ed iyatendi tayo?

Anto ni ray paraan ya nipanengneng tayon uunoren tayo so duaran sankaimportantian ya ganggan?