Onlad karga

Instruksion ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano

Instruksion ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano

Saray Karga

 

Parapo

Introduksion

 2

Kayamanan ed Salita na Dios

 3

Magmaliw ya Epektibo ed Ministeryo

 4

Bilay na Kristiano

 5

Konklusyon

 6

Manseet Ka ed Panagbasa tan Panagbangat

 7

Konseho

 8

Oras

 9

Bisita na Manangasikaso na Sirkito

 10

Simba na Asemblea odino Kombension

 11

Simba na Memoryal

 12

Manangasikaso na Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano

 13

Chairman na Ministeryo tan Bilay na Kristiano

 14

Coordinator na Ulop na Mamatatken

 15

Katulongan a Managkonseho

 16

Kaaruman Iran Klase

 17

Saray Video

 18

1. Say aral parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano et gawaen base ed Ministeryo tan Bilay na Kristiano—Workbook ed Aral tan base ed saray wadian instruksion. Amin ya manangipalapag et nepeg ya pasesegen ya ipresenta da ray asainmin da. Saray arum ya aktibon mililimog ed kongregasyon et nayarin mibiang no aawaten da la iray bangat na Biblia tan manbibilay la ra a mitunosan ed saray prinsipyon tutumboken na saray Kristiano.—be p. 282.

 2. Introduksion: 3 minuto odino mas antikey. Diad sinimban aral, kayari na panlukas a kansion tan pikakasi, say chairman ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano et mangiter na introduksion pian talaranan na dumerengel iray onsublay a parte, kaibay pangipaimano tod tepet manlapud Ebat ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano.

 3. Kayamanan ed Salita na Dios:

  • Paliwawa: 10 minuto. Say tema tan outline na duara odino taloran manunan punto et walad Workbook ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. Iyasain iyan paliwawa ed sakey ya elder odino kualipikadon ministeryal a lingkor. No balon libro na Biblia so aka-eskedyul ed sinimban babasaen ed Biblia, walay video ya ipabantay bilang introduksion na satan. Nayarin ikonekta na akanbetang so video ed tema. Balet, seguroen to met ya nakonsidera to ray punto ya walad workbook. Ontan met, no wala ni oras, nepeg ton ikonsidera iray litrato tan punto ed Biblia, ya denesinyo pian mangarum na impormasyon ed aaralen.

  •   Pankotkot na Espiritual a Kayamanan: 8 minuto. Saya et tepet tan ebat ya anggapoy introduksion odino konklusyon. Betang iya na sakey ya elder odino kualipikadon ministeryal a lingkor. Kaukolan ya apagen na espiker so oras ed apatiran punto depende ed pankaukolan na kongregasyon. Balet, nepeg ton itepet ed dumerengel so amin ya tepet. Ontan met, sikatoy mandesidi no kasin basaen so amin ya nisitan teksto ed unona tan komaduan tepet. Kaukolan ya 30 segundo odino mas antikey ni so komento na saray natawag ya onebat.

  • Panagbasa ed Biblia: 4 minuto odino mas antikey. Sayan asainmin na estudyante et ipresenta na sakey a brother. Nepeg ya basaen na estudyante so materyal ya anggapo lay introduksion odino konklusyon. Say chairman ed aral et nagkalalo lan interesado no panon ton natulongan iray estudyante ya manbasa ya duga, walaay pakatalos, marlas, dugay panangidanet, walay panangidumaduma na boses, matukoy a panangitunda, tan natural.

  4. Magmaliw ya Epektibo ed Ministeryo: 15 minuto odino mas antikey. Sayan parte na aral et denesinyo pian amin et nawalaan na pankanawnawan nipasal parad ministeryo tan napaaligwas so abilidad dan manpulong tan manbangat. Nepeg ya ibase na saray estudyante so asainmin dan unonan pitongtong tan panagpawil diad suhestion parad pitongtong ya walad pahina 1 na Workbook ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. Saray manangipalapag so mandesidi no kasin mangipresenta ira odino andi na publikasyon odino video ya walad Uusaren Tayod Panagbangat (Teaching Toolbox). Say Workbook ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano so mangigagana na oras ed kada asainmin na estudyante tan, no maminsan, nayarin mangitarya na kaaruman ya instruksion. Agla kaukolan ya mangiyarum na impormasyon iray estudyante pian labat upoten so amin ya niganan minuto. Wala ray imparaan a maong ya demonstrasyon ya nayarin nasumpal ed sakey minuto odino mas antikey. No kaukolan, nayarin ikdan iray elder na asainmin bilang estudyante.

  • Saray Video na Suhestion Parad Pitongtong: Saray pangaligan a video parad pitongtong so ipabantay tan pantongtongan legan na mantutumbokan iran simba kada bulan. Nabantayan ed sarayan video so unonan pitongtong, unonan panagpawil, tan komaduan panagpawil. Sayan parte et betang na chairman ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano.

  • Unonan Pitongtong: Saya et asainmin na estudyante ya nayarin sakey ya brother odino sister. No asainmin iya na brother, nepeg ya say assistant to et brother met o kapamilya to, tan no sister, nepeg ya say assistant to et sister met o kapamilya to. Nayarin akayurong odino akaalagey so estudyante tan say assistant to. Kaukolan ya mangusar so estudyante na panangibano ya matukoy ed lugar yo. Say suhestion parad pitongtong et kaukolan ya usaren bilang basiyan na tongtongan.

  • Unonan Panagpawil: Saya et asainmin na estudyante ya nayarin sakey ya brother odino sister. No asainmin iya na brother, agnepeg ya sister so assistant to, tan no sister, agnepeg ya brother so assistant to. (km 5/97 p. 2) Nayarin akayurong odino akaalagey so estudyante tan say assistant to. Nepeg ya idemonstra na estudyante no antoy ibaga no ompawil ed sakey ya angipanengneng na interes diad unonan impitongtong. Ipresenta itan base ed suhestion parad pitongtong ya walad Workbook ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano.

  • Komaduan Panagpawil: Saya et asainmin na estudyante ya nayarin iyasain ed sakey ya brother odino sister. No asainmin iya na brother, agnepeg ya sister so assistant to, tan  no sister, agnepeg ya brother so assistant to. (km 5/97 p. 2) Nayarin akayurong odino akaalagey so estudyante tan say assistant to. Nepeg ya idemonstra na estudyante no antoy ibaga no ompawil ed sakey ya angipanengneng na interes diad unonan panagpawil. Say suhestion parad pitongtong et kaukolan ya usaren bilang basiyan na tongtongan.

  • Panagaral na Biblia: Saya et asainmin na estudyante ya nayarin iyasain ed sakey ya brother odino sister. No asainmin iya na brother, agnepeg ya sister so assistant to, tan no sister, agnepeg ya brother so assistant to. (km 5/97 p. 2) Nayarin akayurong odino akaalagey so estudyante tan say assistant to. Diad sayan parte, say eksena ed pangiyaaral na Biblia et ginmapo la. Agla kaukolan so introduksion odino konklusyon likud labat no sakey ed saratan ya leksion so obserbaan ed estudyante. Agla kaukolan ya basaen ya intero so akaasain ya aralen, anggaman nayari met iyan gawaen. Say nepeg ya ikdan na imano et say dunong ed panagbangat.

  • Paliwawa: Saya et asainmin na estudyante ya sakey a brother tan ipresenta bilang paliwawa ed kongregasyon.

  5. Bilay na Kristiano: Kayari na kansion, say ontumbok ya 15 minuto na sayan seksion et walaan na sakey odino duaran parte ya denesinyo pian ontulong ed dumerengel ya iyaplika so Salita na Dios. No anggapoy abitlan espisipikon iyasain, sarayan parte et nayarin iyasain ed saray elder odino saray kualipikadon ministeryal a lingkor, likud labat no say parte et lokal iran pankaukolan, ya saya et betang na sakey ya elder.

  • Panagaral na Kongregasyon ed Biblia: 30 minuto. Sayan parte et nepeg ya iyasain ed sakey a kualipikadon elder. (No pigpigaray elder, nayarin iyasain iray kualipikadon ministeryal a lingkor, no nakaukolan.) Amtaen na ulop na mamatatken no siopay kualipikadon mangikondukta na Panagaral na Kongregasyon ed Biblia. Saramay naaprobaan et kaukolan dan ikondukta itan ed paraan a makaibangat pian nasumpal ed dugan oras, nidanet iray importantin teksto ed Biblia, tan natulongan so amin ya natalosan iray praktikal ya kablian na saray punton aaralen. Makaromog ira na makatulong iran prinsipyo no repasoen day instruksion ed no panon so pangikondukta na Panagaral na Panag-bantayan. No posible, nanduruma so mangikondukta tan managbasa kada simba. No ibaga na chairman ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano ya patikeyen so panaral, say mangikondukta so mandesidi no panon ya patikeyen so panaral. Nayarin agto la ipabasa so arum ya parapo.

  6. Konklusyon: 3 minuto odino mas antikey. Repasoen na chairman ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano iray makatulong a punto ya inaral, pati say tepet tan ebat manlapud Ebat ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. Ibaga to iray aralen ed ontumbok ya simba, nayari ton bitlaen so sakey a tepet ya ebatan. Nayari ton ibaga iray kangaranan na estudyante ya walay asainmin ed ontumbok ya simba, no wala ni oras. Likud no walay abitla, saray naaprobaan labat ya pakabat tan sulat so nepeg ya ibasa ed kongregasyon, gawaen itan na chairman ed sayan parte. Saray naynay lan ipapaimano, singa saray uksoyan ed lawak na kimeyan tan eskedyul ed panaglinis, et agla nepeg ya iyanunsio ed arap noagta ipaskil la ed information board. No walay kaukolan ya ibasan pakabat odino dinanman a sulat tan onsobra lad niganan oras parad konklusyon na chairman, kaukolan ton kerewen ed saray brother ya akanbetang ed Bilay na Kristiano ya patikeyen day parte da no nakaukolan. (Nengnengen so  parapo 5 tan  9.) Say aral et sampotan ed kansion tan pikakasi.

  7. Manseet Ka ed Panagbasa tan Panagbangat: Onggapo ed simba na Enero 7, 2019, say chairman ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano so nepeg a mangusar ed brosyur a Panagbangat bilang basiyan na komendasyon tan konseho. Kada estudyante et pankimeyan toy leksion a nanengneng ed parentheses ya akasulat ed abay na asainmin diad Workbook ed Aral. Legan na unonan simba na kada bulan, talakayen na chairman ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano kaibay dumerengel so sakey ya leksion ya walad brosyur a Panagbangat. Say seksion ed brosyur ya “I-rekord so Ginawaan Mo” so adesinyo pian usaren na estudyante tan agkaukolan ya sulatan na chairman.

  8. Konseho: Kayari na kada parte na estudyante, manga sakey minuto so usaren na chairman ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano pian mangiter na komendasyon tan konseho base ed brosyur ya Panagbangat. No ipakabat na chairman so parte na estudyante, agto bitlaen so leksion a pangobserbaan. Balet no asumpal lay parte na estudyante tan angiter la na komendasyon so chairman, sarag ton bitlaen so leksion ya angobserbaan ed estudyante tan no antoy espisipikon agawaan na estudyante ed satan odino maaro ton ipaliwawa no akin ya nepeg ya ikdan ni na imano na estudyante itan a leksion. Say chairman so nayari met ya mankomento ed arum ya pamaakaran na demonstrasyon no isipen ton makatulong iya ed estudyante odino arum ed saray dumerengel. Say kaaruman a makatulong ya konseho base ed brosyur a Panagbangat odino say libron Eskuelaan Parad Ministeryo et nayarin iter diad pribado kayari na aral odino diad arum a panaon, balanglan diad samay akaasain ya leksion odino arum nin leksion.—Parad kaaruman ya impormasyon nipaakar ed betang na manangasikaso na Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano ontan met ed katulongan a managkonseho, nengnengen so  parapo 13 tan  16.

    9. Oras: Nepeg ya agman-overtime iray parte, pati say komento na chairman ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. Saray asainmin na estudyante et nepeg a mataktikan patundaen no asabi lay oras. No man-overtime iray arum ya parte ed aral, nepeg ya mangiter na pribadon konseho so katulongan a managkonseho. Say interon aral, kaiba lay kansion tan pikakasi, et nepeg ya nasumpal ed sakey oras tan 45 minuto.

 10. Bisita na Manangasikaso na Sirkito: No ombisita ed kongregasyon so manangasikaso na sirkito, siansia nin tumboken so walad Workbook ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano likud ed saraya: Say oras parad Panagaral na Kongregasyon ed Biblia ed seksion na Bilay na Kristiano et usaren na manangasikaso na sirkito parad 30 minuton serbisyon paliwawa to. Antis na serbisyon paliwawa, say chairman ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano et manrepaso, ibaga toy aralen ed ontumbok a simba, ibasa to ray kaukolan ya pakabat, ibasa to ray importantin sulat no wala, insan ipresenta toy manangasikaso na sirkito. Kayari na serbisyon paliwawa, sampotan na manangasikaso na sirkito so aral panamegley na kansion ya pilien to. Anggapoy kaaruman ya klase ed lenguahe na kongregasyon diad bisita na manangasikaso na sirkito. Nayari nin siansia ya gawaen na foreign-language group so aral da anggano bisita na manangasikaso na sirkito ed host congregation. Balet, legan na serbisyon paliwawa na manangasikaso na sirkito, nepeg ya miulop so grupo ed host congregation.

 11. Simba na Asemblea odino Kombension: No walay asemblea odino kombension ed satan a simba, anggapoy aral ed kongregasyon. Say aka-eskedyul ed satan a simba et aralen na kada indibidual odino bilang pamilya.

 12. Simba na Memoryal: No ombana so Memoryal ed dinanman ya agew ed Lunes anggad Biernes, anggapo lay iyeskedyul ya Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. Balet sarag nin siansia so mangiyeskedul na kapapaway ed agew na Memoryal.

   13. Manangasikaso na Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano: Say elder ya pinili na ulop na mamatatken so magmaliw ya manangasikaso na Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. Responsabilidad to ya seguroen ya organisado so aral tan nagawa base ed sarayan instruksion. Kaukolan ya walay maabig ya komunikasyon to ed katulongan a managkonseho. No wala lay Workbook ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano, gawaen ya tampol na manangasikaso na Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano iray asainmin na estudyante parad bulan ya walad workbook. (Nengnengen so  parapo 4.) Kada asainmin na estudyante et nepeg ya niiter taloran simba odino mas masakbay ni antis na petsa na asainmin panamegley na Our Christian Life and Ministry Meeting Assignment (S-89) form.

 14. Chairman ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano: Kada simba, sakey ya elder so iyasain ya chairman na Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. (Saray kongregasyon ya pigpigaray elder et nayarin mangusar na saray kualipikadon ministeryal a lingkor no nakaukolan.) Sikatoy mangiparaan na introduksion tan konklusyon tan mangipresenta ed saray video ontan met ed saray video a mangiparungtal ed balon leksion manlapud brosyur ya Panagbangat. Ipakabat to met so amin a parte, balet nayarin wala met so parte to ed aral, depende ed bilang na saray elder ed kongregasyon. Kaukolan ya antikey labat iray komento to antis tan kayari na kada parte. Say ulop na mamatatken so manuro na saray elder ya kualipikado ed sayan betang. Saray kualipikadon elder so mansusublayan kada simba bilang chairman. Depende ed situasyon na kongregasyon, say manangasikaso na Ministeryo tan Bilay na Kristiano et nayarin mas mabetbet ya iyasain ya chairman nen saray arum ya kualipikadon elder. No say sakey ya elder et kualipikadon mangikondukta na Panagaral na Kongregasyon ed Biblia, nayarin sikatoy kualipikado ya chairman ed aral. Balet tandaan, say elder ya akaasain ya chairman et nepeg ya mangiter na maaro tan makatulong ya komendasyon tan konseho ed saray estudyante ya walaay asainmin. Responsabilidad met na chairman ya seguroen ya say aral et nasumpal ed dugan oras. (Nengnengen so  parapo 6 tan  9.) No labay na chairman tan no walay pangiliraan, nayarin mangiyan na de-stand ya mikropono ed stage pian nipakabat toy kada parte legan ya ompuepuesto ed podyum so brother ya akan-betang. Nayari met ya onyurong so chairman diad yurongan ya walay lamisaan diad stage no ipakabat to ray asainmin na estudyante ya panagbasa ed Biblia tan say parte ed aral ya Magmaliw ya Epektibo ed Ministeryo. Makatipid iya na oras.

 15. Coordinator na Ulop na Mamatatken: Say coordinator na ulop na mamatatken so mangiyasain ed amin ya parte ed aral nilikud ed saray asainmin na estudyante. Sikato met so mangiyasain no siopay chairman na aral ed kada simba manlapud saray inaprobaan na ulop na mamatatken. Say coordinator na ulop na mamatatken et mitulongan ed manangasikaso na Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano pian naseguro ya nikarga ed information board so eskedyul parad interon aral.

  16. Katulongan a Managkonseho: No posible, maabig no say pilien et elder ya eksperiensyadon manpaliwawa. Responsabilidad na katulongan a managkonseho so mangiter na pribadon konseho, no nakaukolan, ed saray elder tan ministeryal a lingkor ya inikdan na betang, a singa saray parte ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano, publikon paliwawa, tan pangikondukta odino pambasa ed Panagaral na Panag-bantayan odino Panagaral na Kongregasyon ed Biblia. (Nengnengen so  parapo 9.) No dakel iray elder ed kongregasyon ya maong a manpaliwawa tan manbangat, nayarin mangiyasain na nanduruman kualipikadon elder kada taon bilang katulongan ya managkonseho. Agkaukolan ya kada kayari parte et mangiter na konseho so katulongan ya managkonseho.

  17. Kaaruman Iran Klase: Depende ed bilang na saray estudyante, nayarin nawalaay kaaruman iran klase so kongregasyon parad saray asainmin na estudyante. Kada kaaruman ya klase et nepeg ya walaan na kualipikadon managkonseho, no nayari et elder. Nayari met ya kualipikadon ministeryal a lingkor so iyasain, no nakaukolan. Say ulop na mamatatken so manpili no siopay iyasain ed saya tan no kasin mansusublayan odino andi so iyasain. Nepeg ya tumboken na managkonseho so instruksion ed  parapo 8. No walay kaaruman (iran) klase, kerewen ed saray estudyante ya onla rad pakagawaan na kaaruman ya klase kayari na parte ya Pankotkot na Espiritual a Kayamanan ed seksion ya Kayamanan ed Salita na Dios. Insan la ra ompawil kayari na seksion ya Magmaliw ya Epektibo ed Ministeryo. No pantotongtongan so video, saramay walad kaaruman ya klase et nepeg iran ombantay odino ondengel ditan, no posible. No andi, say managkonseho et nepeg ton ipabantay so video ed gadyet tan pantongtongan da itan.

 18. Saray Video: Wala ray video ya usaren ed aral ed midweek. Sarayan video parad aral et wala ed JW Library app tan na-download ed nanduruman gadyet. No maminsan, saray pangaligan a video ed suhestion parad pitongtong et nayarin ipabantay ed pantitipon parad lawak na kimeyan no impabantay la itan ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano.