Onlad karga

Onlad saray karga

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion Parad Pitongtong

●○○ UNONAN PITONGTONG

Tepet: Kasin manbibilay tayo la ed kaunoran iran agew?

Teksto: 2Ti 3:1-5

Parad Ontumbok: Antoy nagawa kayari na kaunoran iran agew?

○●○ UNONAN PANAGPAWIL

Tepet: Antoy nagawa kayari na kaunoran iran agew?

Teksto: Apo 21:3, 4

Parad Ontumbok: Antoy gawaen tayo pian napanliketan tayo so balibalin arapen ya impromisa na Dios?

○○● KOMADUAN PANAGPAWIL

Tepet: Antoy gawaen tayo pian napanliketan tayo so balibalin arapen ya impromisa na Dios?

Teksto: Jn 3:16

Parad Ontumbok: Antoy labay ya ibaga na pangipanengneng na pananisia?