Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Anto Kasi Linawa nen Jehova?

Anto Kasi Linawa nen Jehova?

Antis tayon mandesisyon, melag man o baleg, kasin itetepet tayod sarili tayo, ‘Anto kasi linawa nen Jehova?’ Anggaman agtayon balot naamtaan so amin ya walad nonot nen Jehova, magenap lay ipapaamta tod Salita to pian akaparaan tayo parad “amin a maabig a gawa.” (2Ti 3:16, 17; Rom 11:33, 34) Talagan atebek nen Jesus so linawa nen Jehova tan inyuna tod bilay to so panggawad satan. (Jn 4:34) Pian naalig tayoy Jesus, komon ta gawaen tayoy anggaay nayarian tayon manggaway desisyon a makapaliket ed si Jehova.​—Jn 8:28, 29; Efe 5:15-17.

BANTAYAN SO VIDEO YA ITULTULOY YON TEBEKEN SO LINAWA NEN JEHOVA (LE 19:18), INSAN EBATAN IRAYA:

  • Akin ya nepeg tayon iyaplika ed bilay tayo iray prinsipyo na Biblia?

  • Anto ran prinsipyo ed Biblia so makatulong no manpili tayo na dengelen tayon musika?

  • Anto ran prinsipyo ed Biblia so makatulong no manpili tayo na estilo na panangawes tan panag-ayos?

  • Anto ni ray arum ya paraan ya niyaplika tayo iray prinsipyo na Biblia?

  • Panon tayon napaaligwas so abilidad tayon manebek ed linawa nen Jehova?

Antoy ipapatnag na saray desisyon ko nipaakar ed relasyon ko ed si Jehova?