Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Gawam ya Mas Makagunggona so Personal a Panagaral Mo

Gawam ya Mas Makagunggona so Personal a Panagaral Mo

NO AKIN YA IMPORTANTE: Ontulong ed sikatayo so personal a panaral na Salita na Dios ‘pian sigpot tayon natalosan so kaawang, karukey, kaatagey, tan kaaralem’ na katuaan. (Efe 3:18) Ontulong met itan pian mansiansia tayon andiay pakabalawan tan andiay mantsa ed sayan mauges ya mundo tan ‘nabembenan tayon malet so salita na bilay.’ (Fil 2:15, 16) Diad personal ya panaral tayo ed Salita na Dios, napili tayo iray materyal ya kaukolan na kada sakey ed sikatayo. Panon tayon nagunggonaan a maong ed pambasa tan panaral tayo na Biblia?

NO ANTOY GAWAEN:

 • I-highlight odino markaan iray bersikulo tan mannota legan na personal a panagaral mo na Biblia, balanglan diad papel odino elektroniko

 • Legan mon babasaen so Salita na Dios, itepet mo irayad sarilim: ‘Siopa? Anto? Kapigan? Iner? Akin? Panon?’

 • Amtaen iray impormasyon. Usaren iray kagawaan ed panag-research pian anapen so topic odino bersikulo na Biblia

 • Dalepdep moy babasaen mo pian natalosan mo no panon itan ya onaplika ed sika

 • Iyaplikam ed inagew-agew a bilay mo so nanaaralan mo. —Luc 6:47, 48

BANTAYAN SO VIDEO YA ‘OMBEMBEN A MALET’​—PANAMEGLEY NA EPEKTIBON PERSONAL A PANAGARAL, INSAN EBATAN IRAYA:

 • Panon ya dedeskribien na arum so personal a panagaral?

 • Akin ya kaukolan tayoy manpikasi kada no onggapo tayo ed personal a panagaral?

 • Antoy makatulong pian natalosan tayon maong so sakey a teksto ed Biblia?

 • Anto ray nayarin usaren tayon marka ed Biblia ya parad personal a panagaral tayo?

 • Akin et importante so pandalepdep no aaralen tayo so Salita na Dios?

 • Antoy nepeg tayon gawaen ed saray nanaaralan tayo?

“Ontan lay panangarok ed ganggan mo! Naynay kon dadalepdepen itan.”—Sal 119:97