Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Social Networking—Iwasan Iray Peligro

Social Networking—Iwasan Iray Peligro

NO AKIN YA IMPORTANTE: Singa saray maslak ya uusaren tayo, saray social network et nayarin makatulong odino mapeligro. Wala ray Kristiano ya pinili day agmangusar na social network. Saray arum ya Kristiano et manguusar iray social network pian walay komunikasyon dad kapamilya tan kakaaro da. Pero, labay na Diablo ya aliway pangusar tayod social network, ya nayarin maneral ed reputasyon tan espiritualidad tayo. Singa si Jesus, natulongan itayo na saray prinsipyo ed Salita na Dios pian naamtaan tayo ray peligro tan naiwasan tayo iratan.​—Luc 4:4, 8, 12.

SARAY PELIGRO YA IWASAN:

  • Sobran pangusar ed social media. No dakdakel lan oras so uusaren tayod social network o social media, nayarin naupot so panaon tayo ya para komon ed espiritual iran bengatla

    Prinsipyo ed Biblia: Efe 5:15, 16; Fil 1:10

  • Inengneng ed kuestionablin bengatla. Say inengneng ed makapaayat iran litrato et nayarin manresultad pakaadik ed pornograpiya odino imoralidad. Say pambasa na insulat odino blog na saray apostata et deralen toy pananisia na sakey

    Prinsipyo ed Biblia: Mat 5:28; Fil 4:8

  • Pam-post na agmanepeg iran comment o litrato. Lapud say puso et agnapanmatalkan, nayarin man-post so sakey a too na agmanepeg iran comment o litrato diad social network. Pero lapud satan et nayarin naderal so reputasyon na arum odino nagapol ira

    Prinsipyo ed Biblia: Rom 14:13; Efe 4:29

BANTAYAN SO VIDEO YA MAGMALIW YA MATALINO ED PANGUSAR NA SOCIAL NETWORK, INSAN PANTONGTONGAN NO PANON YA NAIWASAN IRAYA: