Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Unoren tan Suportaan so Estandarte nen Jehova ed Moral

Unoren tan Suportaan so Estandarte nen Jehova ed Moral

Si Jehova a Dios so nanggaway estandarte ed moral ya unoren na totoo. Singa bilang, ingganggan to ya say panangasawa et permanentin paniba na sakey ya laki tan sakey ya bii. (Mat 19:4-6, 9) Kabusol to so amin ya klase na seksual ya imoralidad. (1Co 6:9, 10) Angiter ni ingen na saray prinsipyo ed panangawes tan panag-ayos pian nibiig iray totoo to.De 22:5; 1Ti 2:9, 10.

Diad mundo natan, dakel so agmanguunor ed estandarte nen Jehova. (Rom 1:18-32) Unor-unor ira ed no antoy uso ya kawes, panag-ayos, tan kagagawa. Ipapangta day mauges ya gagawaen da tan babalawen da iramay dumay estandarte da.1Pe 4:3, 4.

Bilang Tasi nen Jehova, nepeg ya makpel tayon unoren tan suportaan so estandarte na Dios. (Rom 12:9) Panon? Diad mataktikan paraan et ipaamta tayod totoo no antoy panlabayan to. Balet ta nepeg tayo met ya ipanengneng itan ed mismon kabibilay tayo. Singa bilang, no manpipili tayoy estilo na kawes tan panag-ayos, tepetan tayoy sarili tayo: ‘Kasin napatnagan ed pilien ko so estandarte nen Jehova o say estandarte na mundo? Kasin nanengneng ed panangawes tan panag-ayos ko ya Kristiano ak tan walay takot kod Dios?’ No manpipili tayoy palabas o pelikula ya bantayan tayo, tepetan tayoy sarili tayo: ‘Labay kasi nen Jehova iyan palabas? Anton estandarte ed moral so susuportaan na saya? No bantayan ko ’ya, kasin onkapuy so determinasyon kon mansiansian malinis ed moral? (Sal 101:3) Kasin nagapol iray kapamilyak tan say arum?’1Co 10:31-33.

Akin ya importantin unoren tan suportaan tayoy estandarte nen Jehova ed moral? Asingger lan deralen nen Kristo Jesus so amin ya mauges. (Eze 9:4-7) Say nakera labat et saramay manggagawa na linawa na Dios. (1Jn 2:15-17) Kanian nepeg tayon unoren tan suportaan so estandarte nen Jehova ed moral pian saray makakanengneng ed maabig ya kagagawa tayo et igloria day Dios.1Pe 2:11, 12.

Anton estandarte ed moral so nanengneng ed panangawes tan panag-ayos ko?

BANTAYAN SO VIDEO YA MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA—SAKEY YA LAKI PARAD SAKEY YA BII, INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Akin et sankaabigan so pangunor ed saray estandarte nen Jehova?

  • Akin et nepeg ya ibangat la na saray atateng iray estandarte nen Jehova ed moral ed saray ananak da anggano ugugaw ni ra?

  • Ugaw man odino matatken itayo, panon tayon natulongan iray totoo ya minabang ed kamaongan na Dios?