Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Maliket ya Ipulong so Maong a Balita

Maliket ya Ipulong so Maong a Balita

Kasin no maminsan et naiirapan kan manpulong? Nayarin asali la itan na dakel ed sikatayo. Akin? Ompan dakel so ag-interesado o kontra diad teritorya tayo odino natatakot tayon mitongtong ed agtayo kabat. Nayarin nabawasay liket tayon manpulong no ontan. Balet, say Dios a dadayewen tayo et maliket tan labay ton maliket tayon manlingkor ed sikato. (Sal 100:2; 1Ti 1:11) Anto ray taloran rason no akin ya maliket tayon manpupulong?

Unona, say mensahen ipupulong tayo et ilalo. Anggano singa anggapo lay maong a balita ed sayan mundo, inanabang tayod totoo so “maong a balita nipaakar ed magmaong a bengatla.” (Isa 52:7) Diad tua, anggan sikatayon mismo et naliketan lapud maong a balita na Panarian na Dios. Kanian antis ya manpulong, dalepdep mo ray bendisyon ya iter na Panarian na Dios ed mundo.

Komadua, say maong a balita ya ipupulong tayo et mangiter na pisikal tan espiritual a bendisyon ed totoo. Natulongan iran ekalen iray bisyo tan mauges ya kagagawa ra kanian walay ilalo dan manbilay ya anggapoy anggaan. (Isa 48:17, 18; Rom 1:16) Isipen tayon singa tayo kaibad search-and-rescue operation. Anggano wala ray agda labay so manpa-rescue, itultuloy tayoy mananap na saray malabay.Mat 10:11-14.

Komatlo, tan say sankaimportantian, napapagalangan si Jehova lapud pampupulong tayo. Aapresyaen ton maong iray sagpot tayon manpulong. (Isa 43:10; Heb 6:10) Niarum ni, mabulbulos ton iiter so masanton espiritu to pian nasumpal iyan kimey. Kanian kerewen tayod si Jehova ya ikdan to tayoy liket, sakey ed saray kabiangan na bunga na masanton espiritu. (Gal 5:22) Diad tulong to, nasarag tayo ray kapagaan tayo tan makpel tayon manpulong. (Gaw 4:31) Kanian, ondengel man o andi iray totoo, maliket tayo nin siansia ed asainmin tayon manpulong.Eze 3:3.

Dinan dia so labay mon nalikna legan kan manpupulong? Panon mon nipanengneng ya maliket ka?

BANTAYAN SO VIDEO YA MANARAL TAN MANDALEPDEP PIAN NALIKNAM LAMET SO LIKET, INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Akin et nepeg tayon iprayuridad so personal ya panaral anggano dakel so uusaren tayon oras ed panagpulong kada bulan?

  • Panon tayon naalig si Maria?

  • Kapigan so eskedyul mon dalepdepen so Salita na Dios?

  • Antoy panliliketan mo no ipupulong moy maong a balita?