Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Panon Kabiskeg so Pananisiam ed Saray Promisa nen Jehova?

Panon Kabiskeg so Pananisiam ed Saray Promisa nen Jehova?

Parehon apatunayan nen Josue tan Solomon ya anggapoy anggan sakey a salita nen Jehova ya agtinmua. (Jos 23:14; 1Ar 8:56) Say imbaga na sarayan napantiwalaan ya tasi et mamabiskeg ed pananisia tayo.2Co 13:1; Tit 1:2.

Panon ya sinumpal nen Jehova iray promisa to nen panaon nen Josue? Bantayan yon pamilya so video drama ya ‘Anggapoy Anggan Sakey a Salita ya Agtinmua.’ Insan yo ebatan irayan tepet: (1) Panon yon naalig so pananisia nen Rahab? (Heb 11:31; San 2:24-26) (2) Akin ya say ginagalan agpangunor ed ganggan nen Jehova ya singa ginawa nen Acan et mansumpal ed kadederal? (3) Anggano mabiskeg ya sundalo iray lalaki ed Gibeon, akin ya tinilaan day Josue tan akikareenan irad Israel? (4) Panon ya tinmua so salita nen Jehova nen akilaban ed Israel so limaran arari na saray Amoreo? (Jos 10:5-14) (5) Panon kan tutulongan nen Jehova legan mon iyuuna ed bilay mo so Panarian na Dios tan say inkatunong to?—Mat 6:33.

No dalepdepen tayo so amin ya ginawa, gagawaen, tan gawaen ni nen Jehova, mas ombiskeg so pananisia tayod saray promisa to.Rom 8:31, 32.

Kasin mabiskeg so pananisiam ya singa si Josue?