Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

ONLIING!

Pangiyopresi: Nabasa ed sayan isyu na Onliing! so sakey ya makapainteres ya topic. [Ikdan na kopya so unabung.]

Tepet: Amta yo ya Saray Tasi nen Jehova et mantra-translate na saray literatura ed masulok ya 750 a lenguahe?

Teksto: Apo 14:6

ONLIING!

Tepet: Parad sikayo, kasin makatulong iyan prinsipyo ed sanasawa no pantongtongan day problema?

Teksto: San 1:19

Pangiyopresi: [Ipanengneng so artikulo ed pahina 10.] Nabasa ed sayan artikulo iray arum nin prinsipyo ed Biblia nipaakar ed saya.

SARAY TRACT

Tepet: Nengneng yo yan tepet. [Basaen so tepet a wala ray napanpilian ya ebat ya walad arap na tract.] Antoy ebat yod saya ey?

Teksto: [Walad pahina 2 na tract]

Pangiyopresi: Nabasa ed sayan tract no antoy nitulong ed sikayo na sayan bersikulo na Biblia.

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.