Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 34-37

Manmatalek Kad si Jehova tan Manggawa Kay Maong

Manmatalek Kad si Jehova tan Manggawa Kay Maong

“Agmo iibegan iramay manggagaway makapuy”

37:1, 2

  • Agmo aabuloyan ya nabalang so imanom ed panaglingkor ed si Jehova lapud temporaryon iyaasenso na saray manggagaway makapuy. Manpokus ed saray espiritual a bendisyon tan kalat

“Manmatalek kad si Jehova tan manggawa kay maong”

37:3

  • Manmatalek kan tulongan ka nen Jehova no manduaruwa ka odino napapagaan ka. Tulongan to kan mansiansian matoor

  • Naynay ya mibiang ed pangipulong na maong a balita na Panarian na Dios

“Manliket kan maong ed si Jehova”

37:4

  • Mangiyeskedyul na panaon na pambasay Salita na Dios tan dalepdepen itan pian mas nakabat moy Jehova

“Ipiam ed si Jehova so dalan mo”

37:5, 6

  • Sigpot ya manmatalek ya tulongan ka nen Jehova ed amin ya problemam

  • Pansiansiaen moy maabig iran ugali anggano wala ray isusumpa, panamasegsegang, odino panagpauges

“Mandeen ka labat ed arapan nen Jehova tan mananos kan manalagar ed sikato”

37:7-9

  • Agbastabasta manggagawa na saray bengatlan nayarin mangekal ed liket mo tan maneral ed relasyon mod si Jehova

“Saray mauyamo et tawiren day dalin”

37:10, 11

  • Anapen so kauyamoan, tan mapaabeban manalagar ed si Jehova ya ekalen toy amin ya ag-inkahustisya ya naeeksperiensyam

  • Tulongan iray agagi, tan ligliwaen iray nagogonigon panamegley na balon mundo ya insipan na Dios ya asingsingger lan onsabi

Say Mesianikon Panarian et mangiter na makapakelkelaw iran bendisyon