Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Usaren Iray Video ed Panagbangat

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Usaren Iray Video ed Panagbangat

NO AKIN YA IMPORTANTE:

Saray video et mainomay ya makasabid puso na totoo lapud nanenengneng tan narerengel da itan. Ontutulong itan pian naalay interes da tan mas natandaan da. Si Jehova so sankaabigan ya alimbawa ed panangusar na saray visual aid ed panagbangat.—Gaw 10:9-16; Apo 1:1.

Saray video ya Wala ’tay Ngaran na Dios?, Siopa so Autor na Biblia?, tan Panon Tayon Naseguro ya Tua so Biblia? et onsuporta ed leksion 2 tan 3 na brosyur ya Maong a Balita. Saray video ya Akin ya Aralen so Biblia?, Antoy Gagawaen Sano Manaaral na Biblia?, tan Antoy Gagawaen Diad Kingdom Hall? et ontulong pian nasagyat iray totoon manaral na Biblia odino onatendi ed saray aral ed kongregasyon. Wala met iray andukey a video ya nayarin usaren no mangiyaaral na Biblia.—km 5/13 3.

NO PANON IYAN NAGAWAAN:

  • I-download lan masakbay so video ya labay mon ipabantay ed unabung

  • Mangiparaan na sakey odino duaran tepet ya naebatan panamegley na video

  • Saniba yon bantayan so video

  • Pantongtongan yo ray manunan punto

SALIEN IYA:

  • Diad beneg na saray tract, ipanengneng so code ya mangi-link ed video ya Akin ya Aralen so Biblia?

  • Ipabantay so video ya Panon Tayon Naseguro ya Tua so Biblia? tan iyopresi so brosyur ya Maong a Balita, ya ipanengneng so leksion 3