Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 38-44

Aasikasoen nen Jehova Iray Mansasakit

Aasikasoen nen Jehova Iray Mansasakit

Makapanmatalek iray matoor a lingkor nen Jehova ya tulongan to ra diad panaoy kairapan

41:1-4

  • Nansakit na grabe si David

  • Si David et angipatnag na konsiderasyon ed saray pakaskasi

  • Ag-inilaloan nen David ya sikatoy mamilagron paabigen, balet akikasi ed si Jehova parad panagligliwa, karunongan, tan suporta

  • Impasen nen Jehova si David bilang toon walaay integridad