Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | 1 TESALONICA 1-5

“Itultuloy Yon Pasesegen tan Pabiskegen so Sakey tan Sakey”

“Itultuloy Yon Pasesegen tan Pabiskegen so Sakey tan Sakey”

5:11-14

Kada Kristiano et sarag ton pasesegen so arum. Singa bilang, napaseseg tayo ray agagi no regular tayon mimiaral tan mibibiang ed ministeryo anggaman ‘dakel so pipupuligesgesan’ tayo, nayarin lapud maletey ya laman odino arum nin mairap ya situasyon. (1Te 2:2, paimanod leksab) Ontan met, no nonoten tayo lan unona so ibaga tayo tan no man-research tayo, nayarin naligliwa tayo ray agagi ya mankaukolan na panamaseseg.

Iner so pakaromogan mo na makatulong iran impormasyon pian napaseseg moy sakey ya walaan na problema?

Siopa ed kongregasyon yo so labay mon pasesegen?