Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | COLOSAS 1-4

Lakseb Yoy Daan, tan Isulong Yoy Balo

Lakseb Yoy Daan, tan Isulong Yoy Balo

3:5-14

Kasin wala ray baleg ya inuman mo ed personalidad mo nen inawat mo so katuaan? Makaseguro ka ya naliliketan si Jehova ed impansagpot mo. (Eze 33:11) Balet, kaukolan so tuloytuloy ya pansagpot pian agla ompawil so daan ya personalidad tan naynay tayon nipanengneng so balon personalidad. Ebatan iray tepet ed leksab pian nanengneng mo no anto ni ray kaukolan mon paaligwasen:

  • Kasin maneem-em ak na sakit na linawa ed samay nankasalanan ed siak?

  • Kasin siansia nin mapasensya ak anggano manaapura ak odino naksawan ak?

  • No walay onloob ed nonot kon imoral, kasin eekalen kon tampol itan?

  • Kasin negatibo so pakanengneng ko ed saramay dumay lahi o bansa ra?

  • Kasin diad agano ni et walay apansalitaan ko na ansakit odino nampasnokan ko?