Kabataan ya brother ya ipapasal diad kongregasyon

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Hulyo 2019

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion parad pitongtong nipaakar ed lapuan na paniirap tan no panon ya naandi itan.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Lakseb Yoy Daan, tan Isulong Yoy Balo

Kayari na bautismo tayo, kaukolan tayon tuloytuloy ya lakseben so daan a personalidad tan tuloytuloy ya isulong so balon personalidad.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Itultuloy Yon Pasesegen tan Pabiskegen so Sakey tan Sakey”

Sarag tayon amin ya pasesegen so arum. Panon?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Say Kiparungtal na Samay Mauges

Naamtaan so misteryo na samay “mauges” ya impaliwawa ed 2 Tesalonica.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Dampoten so Maabig a Kimey

Saray bautismadon brother, kaiba la ray kabataan ni, et kaukolan ya mandampot. Panon?

BILAY NA KRISTIANO

Antoy Naaralan Mo ed Sikara?

No balo ka ni labat ya ministeryal a lingkor odino elder, panon mon nipanengneng so respeto ed saray mas eksperiensyadon brother tan antoy naaralan mo ed sikara?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Say Pandumaan na Debosyon ed Dios tan Kayamanan

Akin ya mas maliket itayo no pilien tayo so debosyon ed Dios imbes ya say kayamanan?

BILAY NA KRISTIANO

Say Pandumaan na Debosyon ed Dios tan Panangipasal ed Laman

Anto ran prinsipyo ed Biblia so makatulong ed saray Kristiano pian magmaliw iran balanse nipaakar ed isports?