Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Ipanengneng so Maong ya Ugali Diad Puerta

Ipanengneng so Maong ya Ugali Diad Puerta

Saray Kristiano et “singa palabas ed teatro a babantayan na mundo.” (1Co 4:9) Kanian agtayo la pankelawan ya wala ray unabung ya nenengnengen da tayo diad bintana da odino mitongtong irad sikatayo ya akakapot so puerta da. Say arum ya abung et wala ni ingey security camera tan mikropono to kanian sarag na unabung ya obserbaan itayo, dengelen so ibabaga tayo, tan irekord so gagawaen tayo. Nia ray pigaran paraan ya nipanengneng tayoy maong ya ugali diad puerta.​—2Co 6:3.

DIAD KAKIKIWAS MO (Fil 1:27):

  • Respetoen so privacy na unabung kanian ag-onsisilip ed loob na abung. Agka mamangan, oniinum, ontatawag ed cellphone, odino manti-text legan kan akaalagey ed puerta

DIAD PANAGSALITAM (Efe 4:29):

  • Legan a manaalagar ed paway na puerta, agbalot mangibabaga na makaopendi ed unabung. Wala ray manangipalapag ya agda ni katongtongen so kaulop da pian niparaan day ibaga ra ed unabung

Anto ni ray arum ya paraan ya nipanengneng moy maong ya ugali diad puerta?