Onlad karga

Onlad saray karga

 MAGMALIW YA EPEKTIBO ED MINISTERYO

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion Parad Pitongtong

Unonan Pitongtong

Tepet: Kasin dedengelen na Dios iray pikakasi?

Teksto: Sal 65:2

Parad Ontumbok: Anto ray sarag tayon ipikasi?

ANAPEN IYAN TEKSTO DIAD PUBLIKASYON YA WALAD UUSAREN ED PANAGBANGAT:

Panagpawil

Tepet: Anto ray sarag tayon ipikasi?

Teksto: 1Jn 5:14

Parad Ontumbok: Panon ya eebatan na Dios iray pikakasi tayo?

ANAPEN IYAN TEKSTO DIAD PUBLIKASYON YA WALAD UUSAREN ED PANAGBANGAT:

Pangimbita Diad Memoryal (Pebrero 27–Marso 27)

“Wadia kami [odino tinmawag o nansulat kami] ta labay mi kayon imbitaan ed sakey ya espisyal ya okasyon ya atendian na minilyon ya totoo, say anibersaryo na impatey nen Jesus.” Ikdan na imbitasyon so katongtong [odino i-text o i-email itan]. “Nanengneng yod sayan imbitasyon so oras tan lugar no iner iya nagawa [odino no panon kayon makakonekta diad online]. Imbitaan mi kayo met ed sakey ya espisyal a paliwawa ya nagawa sakey simba antis to ’ya.”

Parad Ontumbok No Angipanengneng na Interes: Akin ya inatey si Jesus?