Onlad karga

Onlad saray karga

“Say panangaro na Kristo so mamapakiwas ed sikami.”​—2Co 5:14

 BILAY NA KRISTIANO

Man-auxiliary Payunir Ka no Marso Odino Abril?

Man-auxiliary Payunir Ka no Marso Odino Abril?

Labay mo nin aruman so nagawaan mo no panaoy Memoryal? (2Co 5:14, 15) No Marso tan Abril, sarag na saray man-auxiliary payunir ya abeten so 30 odino 50 ya oras. No labay moy mibiang ed sayan espisyal ya kimey, ipasam ed Komite na Kongregasyon Parad Serbisyo so application mo. Kada bulan, iyanunsio ed kongregasyon so kangaranan na saray naaprobaan ya man-auxiliary payunir. Makatulong itan pian naamtaan tan naibaan na arum ni ed kongregasyon iramay nan-aplay. Komon ta diad panaon na Memoryal et samboten tayoy pankanawnawan napaaligwas so abilidad tayon manpulong tan pasesegen so sakey tan sakey.​—1Te 5:11.