Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Kibulos Diad Arapen—Intarya na Dios tan say Kristo

Kibulos Diad Arapen—Intarya na Dios tan say Kristo

Anto ray inagew-agew ya pakaka-stressan mo? Kasin sakey kan ulo na pamilya ya dakel so responsabilidad mo? Kasin sakey kan single parent ya mantatalikarkar parad ananak mo? Kasin sakey kan kabataan ya nabu-bully ed eskuelaan? Kasin walay sakit mo odino kinmapuy lay laman mo? Amin tayo et walay problema. Saray arum ingen et nambabansag so problema da. Balet, amta tayo ya magano tayo lan nibulos ed sarayan problema.​—2Co 4:16-18.

Legan tayon aalagaren itan, naliligliwa tayo ta amta tayon natatalosan nen Jehova so dadalanen tayo, aapresyaen toy katooran tan panaanos tayo, tan wala ray balibalin bendisyon ya ipaparaan to parad sikatayo. (Jer 29:11, 12) Anggan si Jesus et manmamalasakit ed sikatayo. No gagawaen tayo ray obligasyon tayo bilang Kristiano, oniay ipapaseguro to: “Wala ak ed sikayo.” (Mat 28:20) No ipanaon tayon dalepdepen so kibulos tayo diad uley na Panarian na Dios, ombiskeg so liknaan tan ilalo tayon anosan iray problema tayo natan.​—Rom 8:19-21.

BANTAYAN SO VIDEO YA LEGAN YA MANASINGGER SO ANGGAAN, ITULTULOY YA IMANOEN SI JESUS!, INSAN EBATAN IRAYA:

  • Akin et nisian ed Dios iray totoo, tan antoy resulta?

  • Anton bendisyon so manatalaran ed saray matoor ed si Jehova?

  • Antoy ginawa nen Jehova pian nitarya iyan balibalin arapen?

  • Dinan ed saray sipan nen Jehova so labalabay mo lan nagawa?

Imadyin mon wala kad balon mundo