Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Saray Tinaon ya Kombension—Pankanawnawan Ipanengneng so Panangaro

Saray Tinaon ya Kombension—Pankanawnawan Ipanengneng so Panangaro

Akin et labalabay tayo ray tinaon ya kombension tayo? Singa diad Israel nensaman, saray kombension tayo natan et mangiiter ed sikatayo na pankanawnawan nidayew si Jehova kaiba iray nilasus odino nilibo ni ingen ya agagi tayo. Nae-enjoy tayoy dakel ya espiritual ya naakan. Labalabay tayo met ya nakaiba iray kakaaro tan kapamilya tayo. Kanian aatendian tayo so taloran agew ya kombension tayo.

No wala ray onian pantitipon, aliwan say personal ya pankaabigan tayo labat so iisipen tayo, imbes pati say pangipanengneng na panangaro ed arum. (Gal 6:10; Heb 10:24, 25) Papalugaran tayo so arum, agtayo miseseksekan, tan irereserba tayo labat iray yurongan ya kaukolan tayo. Kanian nipapanengneng tayon nononoten tayoy pankaabigan na arum. (Fil 2:3, 4) Diad saray kombension et pankanawnawa tayoy makapikabat tan nawalaay balon kakaaro. Kanian antis tan kayari na programa odino legan na panangugto, sarag tayoy mitongtong ed arum pian nakabat ira. (2Co 6:13) Ompan makalmo tayo ingen na nakaaro tayo anggad angga! Tan siempre, no naoobserbaan na arum so tuan aroan tayo, ompan napakiwas iran manlingkor met ed si Jehova.​—Jn 13:35.

BANTAYAN SO VIDEO YA ‘SAY ARO AGBALOT MANGANGGA’! YA INTERNASYONAL IRAN KOMBENSION, INSAN EBATAN IRAYA:

  • Panon ya impanengneng so panangaro ed saray delegate diad 2019 ya internasyonal iran kombension?

  • Akin et makapadinayew so pankakasakey tan aroan na totoo nen Jehova?

  • Anton klase na panangaro so indanet na saray membro na Mananguley ya Ulop diad paliwawa da?

  • Panon mo met ya nipanengneng so panangaro diad saray kombension tayo?

    Panon ya pinankasakey na Kristianon panangaro iray agagi tayo diad Germany tan South Korea?

  • Anto so determinasyon tayo?