Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Protektaan so Relasyon Yon Sanasawa

Protektaan so Relasyon Yon Sanasawa

Parad si Jehova et seryoso so sipanan na sanasawa. Imbaga ton kaukolan ya iyamong na asawan laki so asawa to. (Mat 19:5, 6) Dakel so Kristianon sanasawa ya maong ya alimbawa. Balet, anggapoy perpekton sanasawa. Walan wala ray problema. Agtayo komon aaligen so iisipen na arum ya say pansian o pandiborsyo so solusyon no walay onlesan problema. Panon ya naprotektaan na Kristianon sanasawa so panamaley da?

Nia ray limaran importantin gawaen.

 1. Protektaan moy pusom, paliisan so mi-flirt tan imoral ya panagligliwaan ta pakapuyen na satan so relasyon yon sanasawa.​—Mat 5:28; 2Pe 2:14.

 2. Paelet moy pikakaarom ed Dios tan unor mo iray ganggan tod panangasawa pian napaliket mo.​—Sal 97:10.

 3. Itultuloy mon isulong so balon personalidad, tan manggawa na anggan simplin bengatla ya pakainawaan na asawam.​—Col 3:8-10, 12-14.

 4. Pansiansiaen so regular, marespeto, tan matuan pantongtong yo.​—Col 4:6.

 5. Maaro tan makonsideran iter so kanepegan na asawam.​—1Co 7:3, 4; 10:24.

No igagalang na saray Kristiano so panangasawa, igagalang day angigapo ed satan, si Jehova.

BANTAYAN SO VIDEO YA KAUKOLAN YA “MANANOS ITAYON OMBATIK”​—TUMBOKEN IRAY TOTONTONEN ED PAGALAW, INSAN EBATAN IRAYA:

 • Anggaman diad gapo et nayarin balibali ulopan na sanasawa, anto ray posiblin magmaliw ya problema?

 • Anto ran prinsipyod Biblia so makatulong ed saramay agda nalilikna so panangaro na asawa da?

 • Unoren iray prinsipyo na Biblia pian magmaliw ya maliket so panangasawa

  Anto ran totontonen so inter nen Jehova parad panangasawa?

 • Pian maliket so relasyon na sanasawa, antoy nepeg ya gawaen na balang sakey ed sikara?