Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Magmaliw Kan Marunong a Komikimey

Magmaliw Kan Marunong a Komikimey

Say marunong ya karpentero et amta ton usaren iray kagawaan to. Mipadpara, say “komikimey ya anggapoy nepeg ton ibaing” et amta ton usaren iray publikasyon ya walad Uusaren ed Panagbangat. (2Ti 2:15) Ebatan irayan tepet pian naamtaan mo no kasin kabisadom so panguusaran ed sarayan publikasyon tayo diad ministeryo.

ONDENGEL ED DIOS PIAN MANBILAY YA ANDI-ANGGA

  • Parad siopa iyan brosyur?​—mwb17.03 5 ¶1-2

  • Panon mo iyan nausar diad pangiyaral moy Biblia?​—km 7/12 3 ¶6

  • Anto ni ran publikasyon so kaukolan mon usaren pian niparaan so iyaaralan mo parad bautismo?​—km 7/12 3 ¶7

MAONG A BALITA YA NANLAPUD DIOS!

  • Antoy pidumaan na sayan publikasyon ed arum nin uusaren ed panangiyaral na Biblia?​—km 3/13 5 ¶3-5

  • Antoy kaukolan mon gawaen no iyoopresim iyan publikasyon?​—km 9/15 3 ¶1

  • Panon mo iyan nausar diad pangiyaral na Biblia?​—mwb16.01 8

  • Kapigan mo nayarin isublay ya iyaral so libron Antoy Ibabangat na Biblia?​km 3/13 7 ¶10

ANTOY IBABANGAT NA BIBLIA?

  • Panon mon usaren iray sumaryo na kapitulo tan kaaruman iran impormasyon?—mwb16.11 5 ¶2-3

SIOPA RAY MANGGAGAWA NA LINAWA NEN JEHOVA NATAN?