Si Noe tan say pamilya to ya manpaparaan lan onloob ed biong

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Enero 2020

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion parad pitongtong nipaakar ed ngaran na Dios, say manunan kualidad to, tan no panon so magmaliw ya kaaro to.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Pinalsa nen Jehova so Bilay Diad Dalin

Antoy ginawa nen Jehova diad kada agew na panamalsa?

BILAY NA KRISTIANO

Sarag Mo Kasin Ipaliwawa so Papanisiaan Mo?

Antis tayon ibagad arum no akin ya manisia tayon pinalsa na Dios so amin a bengatla, antoy duara ya nepeg tayon gawaen?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Saray Mauge-uges ya Resulta na Unonan Tila

Si Satanas, say ama na tila, et ag-ontutundan mamapalikdo ed saray totoo.

BILAY NA KRISTIANO

No Panon a Nigapoy Tongtongan Panamegley na Saray Tract

Panon yon nigapoy tongtongan ed ministeryo diad pangusar ed saray tract?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Ontan so Ginawa To”

Antoy naaralan tayo ed inkamatulok, pananisia, tan inkakuli nen Noe?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Saksakey so Lenguahe na Amin a Totoo ed Dalin”

Akin et nagmaliw ya nanduruma so lenguahe na totoo ed mundo? Panon ya pankakasakeyen na Dios iray lingkor to ed amin a bansa tan lenguahe?

BILAY NA KRISTIANO

Magmaliw Kan Marunong a Komikimey

Saray publikasyon ed Uusaren ed Panagbangat et wala ray kabiangan ton indesinyo ya ontulong ed panagbangat. Kasin antam ya usaren iratan?