Onlad karga

Onlad saray karga

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion Parad Pitongtong

●○○ UNONAN PITONGTONG

Tepet: Antoy ngaran na Dios?

Teksto: Sal 83:18

Parad Ontumbok: Panon tayon amta ya labay itayon nakaaro nen Jehova a Dios?

○●○ UNONAN PANAGPAWIL

Tepet: Panon tayon amta ya labay itayon nakaaro nen Jehova a Dios?

Teksto: San 4:8

Parad Ontumbok: Panon tayon nakaaro so Dios?

○○● KOMADUAN PANAGPAWIL

Tepet: Panon tayon nakaaro so Dios?

Teksto: Jn 17:3

Parad Ontumbok: Panon ya onapit so liknaan tayod Dios anggano agtayo nanengneng?