Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Si Pablo et “Akisalamat ed Dios tan Apabiskeg”

Si Pablo et “Akisalamat ed Dios tan Apabiskeg”

Nen abalitaan na kongregasyon ed Roma ya onsabi si Pablo, wala ray agagi ya nambiahe na manga 64 kilometro pian minengnengan ed sikato. Antoy epekto ed si Pablo na masakripisyon panangaro da? “Sanen anengneng ira nen Pablo, sikatoy akisalamat ed Dios tan apabiskeg.” (Gaw 28:15) Anggaman kabkabat si Pablo ya lapuan na panamaseseg ed saray kongregasyon ya bibisitaen to, diad sayan pankanawnawa bilang sakey a priso, sikato so akaawat na panamaseseg.​—2Co 13:10.

Natan, saray manangasikaso na sirkito et ombibisita ed nanduruman kongregasyon pian pabiskegen iray agagi. Singa ed amin ya totoo na Dios, no maminsan et nakekesawan, napapagaan, tan nadidismaya met ira. Diad ontumbok ya ibisita na manangasikaso na sirkito tan na asawa to ed kongregasyon yo, antoy gawaen mo pian napabiskeg mo ra, diad ontan et “makapanpapasesegan” kayo?​—Rom 1:11, 12.

  • Atendian iray miting parad lawak na kimeyan. Napaseseg so manangasikaso na sirkito no mansagpot iray manangipalapag pian sigpot ya nagunggonaan ed sakey simban bisita. (1Te 1:2, 3; 2:20) Salim so man-auxiliary payunir ed bulan na bisita to. Kasin labay moy miulop ed sikato tan ed asawa to diad ministeryo odino ipilam so sakey ed sikara diad iyaaralan mo na Biblia? Labalabay day mikimeyan ed nanduruman manangipalapag, kaiba la ray balo ni odino ed saramay agni tanton marunong ya manpulong.

  • Mamarawes. Sarag mo ra kasin pampundoen ed ayaman yo odino itaryaan ira na naakan? No ontan, nalikna na manangasikaso na sirkito tan asawa to ya inar-arom ira. Simpli met labat so kaukolan da.​—Luc 10:38-42.

  • Dengelen tan iyaplika so instruksion tan simbawa to. Maaro itayon tutulongan na manangasikaso na sirkito pian namoria tayo no panon tayon napaaligwas so panaglingkor tayod si Jehova. No maminsan, nayarin ikdan to itayo na ambelat a simbawa. (1Co 5:1-5) Seguradon sikatoy naliketan no matulok tan mapasakop itayo.​—Heb 13:17.

  • Ibalikas so apresasyon. Ibagam ed manangasikaso na sirkito tan ed asawa to no panon kan agunggonaan lapud itutulong da. Sarag mon personal ya ibagad sikara odino manggawa kay sulat o card.​—Col 3:15.