Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

No Panon a Nagmaliw ya Legal so Kimey Diad Quebec

No Panon a Nagmaliw ya Legal so Kimey Diad Quebec

Nen nilitis si Pablo, sikatoy inmapela ed Cesar. Diad impangusar tod kanepegan to bilang sakey a mibabaley na Roma, sikatoy angitilak na pangaligan tayo natan. Bantayan so video ya No Panon a Nagmaliw ya Legal so Kimey Diad Quebec, tan amtaen no panon ya inusar na saray agagi tayo iray legal ya probisyon pian nidepensa ra so maong a balita diad Quebec. Insan ebatan iraya:

  • Anto ray subok ya inarap na saray agagi tayo diad Quebec?

  • Anton espisyal ya tract so imbunog da, tan antoy resulta?

  • Antoy agawad si Brother Aimé Boucher?

  • Antoy desisyon na Supreme Court na Canada ed kaso nen Brother Boucher?

  • Anton nikaduman legal ya probisyon so inusar na saray agagi, tan antoy resulta?

  • Antoy agawa kayarin pinatunda na saray pulis so Kristianon pantitipon lapud panangisugsog na saray pari?