Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | GAWA 25-26

Inmapela si Pablo ed Cesar tan Pinulongan To si Arin Herodes Agripa

Inmapela si Pablo ed Cesar tan Pinulongan To si Arin Herodes Agripa

25:11; 26:1-3, 28

Anggaman anggapoy nepeg tayon pampagaan ed no antoy ibaga tayo no ‘iyarap da tayod saray gobernador tan arari,’ kaukolan tayon “akaparaan a mangidepensa” ed siopaman ya mantepet nipaakar ed ilalo tayo. (Mat 10:18-20; 1Pe 3:15) No salien na saray onsusumpa so mamawala na “gulo diad panamegley na ley,” panon tayon naalig so alimbawa nen Pablo?—Sal 94:20.

  • Usaren tayoy legal ya kanepegan tayo pian idepensa so maong a balita.—Gaw 25:11

  • Marespeto tayon mitongtong ed saray walad autoridad.—Gaw 26:2, 3

  • No kaukolan, ipaliwawa tayo no panon ya makakatulong ed sikatayo tan ed arum so maong a balita.​—Gaw 26:11-20