Sakey a manangasikaso na sirkito tan say asawa to ya niasain ed France, 1957

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Enero 2019

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion parad pitongtong nipaakar ed pagmaliw ya kaaro na Dios.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Nagawa Komon so Linawa nen Jehova”

Seguradon agtayo labay ya dismayaen so arum ya manggagaway anggaay nayarian dan lingkoran si Jehova.

BILAY NA KRISTIANO

Imbangat Kami nen Jehova ya Asikasoen so Pamilya Mi

Kasin aawaten moy tulong nen Jehova pian dugay pamabaleg mod ananak mo?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Inakusaan a Peste tan Manusugsog ed Arum ya Manrebelde ed Gobierno

Ag-atuloy so planon pamatey ed si Pablo lapud indalem na kaanakan to. Antoy naaralan tayod satan?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Inmapela si Pablo ed Cesar tan Pinulongan To si Arin Herodes Agripa

Panon tayon naalig so alimbawa nen Pablo no salien na saray onsusumpa so mamawala na “gulo diad panamegley na ley”?

BILAY NA KRISTIANO

No Panon a Nagmaliw ya Legal so Kimey Diad Quebec

Amtaen no panon ya indepensa na saray agagi tayo ed Quebec so maong a balita.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Nambarko si Pablo Paonlad Roma

Anggano sakey a priso si Pablo, agbalot tinmundan nampulong.

BILAY NA KRISTIANO

Si Pablo et “Akisalamat ed Dios tan Apabiskeg”

Diad ontumbok ya ibisita na manangasikaso na sirkito tan na asawa to ed kongregasyon yo, antoy gawaen mo pian napabiskeg mo ra?