Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Say Pribilehyo Tayon Mangipaalagey tan Manmintina ed Saray Pasen a Panagdayewan

Say Pribilehyo Tayon Mangipaalagey tan Manmintina ed Saray Pasen a Panagdayewan

Nen ipaalagey so templo na Israel nensaman, baleg a kimey tan pundo so kaukolan. Balet talagan sinuportaan na saray Israelita itan a proyekto. (1Aw 29:2-9; 2Aw 6:7, 8) Kayarin asumpal so templo, napatnagan ed impanmintina na saray Israelita no kasin mabiskeg o makapuy so espiritualidad da. (2Ar 22:3-6; 2Aw 28:24; 29:3) Saray Kristiano natan et manguusar met na dakel a panaon tan sagpot ed panagpaalagey, panaglinis, tan panagmintina ed saray Kingdom Hall tan Assembly Hall. Anggaman ontan, say pikimey ed si Jehova ed onian paraan et baleg a pribilehyo tan kabiangan na sagradon serbisyo tayo.Sal 127:1; Apo 7:15.

MAKAPIBIANG TAYO DIAD . . .

  • Pitulongan ed pan-ayos kada kayari aral. No limitadoy nagawaan mo, nayarin dokdoken mo ray dutak ed kawalaan na yurongan mo.

  • Pitulongan ed regular ya panaglinis tan panagmintina na Kingdom Hall. Mas maliket tan mainomay so kimey no dakel so mitulongan.lv 92-93 ¶18.

  • Pandonasyon. Anggan say pangiter na ‘duaran sinsilyo’ manlapud puso et makapaliket ed si Jehova.Mar 12:41-44.

  • Pamboluntaryo ed pangipaalagey tan pangapiger ed saray pasilidad na organisasyon no iyabuloy na kipapasen mo. Agkaukolan ya walay eksperiensyam ed panagpaalagey.