Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Iparaan so Unabung Parad Ipawil Mo

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Iparaan so Unabung Parad Ipawil Mo

NO AKIN YA IMPORTANTE:

Labay tayon salogen iray bini na katuaan ya intanem tayo. (1Co 3:6) No walay naromog tayon interesado, maabig no mangitilak tayoy tepet ya pantongtongan tayo diad ipawil tayo. Ontulong iya pian mantalaran so unabung tan mas mainomay so pamparaan tayo parad ipawil. No ompawil tayo, sarag tayon ibaga ya linma tayod sikara pian ebatan so tepet ya intilak tayo.

NO PANON IYAN NAGAWAAN:

  • No mangipaparaan kay presentasyon ya usaren mo, mangiparaan ka met na kaaruman a tepet ya ebatan diad ipawil mo. Nayarin mitukoyan itan ed topic ya walad literatura ya inyopresim, odino nayarin sakey ya tepet a naebatan ed sakey ya publikasyon ya uusaren tayod panangiyaral a plaplanoen mon ipresenta ed sikato diad ipawil mo.

  • Antis mon pultoten so pitotongtong mod sakey ya interesado, ibagam ya labalabay moy mitongtong lamet ed sikato insan mo itepet imay imparaan mon kaaruman a tepet. No posible, amtaen mo no panon mon nakontak.

  • No imbagam ed unabung ya ompawil kad espisipikon oras, toor mo itan.Mat 5:37.