Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Mibagay Ka

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Mibagay Ka

NO AKIN YA IMPORTANTE: Iimbitaan na saray alanaan tan arum a karnero so amin ya klase na totoo ya “mangala . . . na libren danum na bilay.” (Apo 22:17) Isisimbolo na sayan danum so amin ya itatarya nen Jehova pian niliktar ed kasalanan tan patey iray maunor a totoo. Pian natulongan iray totoon nanduruma so binalegan tan relihyon da, kaukolan ya say pangipresenta tayo ed “andi-anggaan a maong a balita” et makapainteres ed kada indibidual.​—Apo 14:6.

NO ANTOY GAWAEN:

  • Manpili ka na topic tan teksto ya nasabi toy puso na saray totoo ed teritorya yo. Sarag mon usaren iray suhestion ed pitongtong odino sakey ya epektibon presentasyon ya nausar mo la dati. Anto ran topic tan teksto so labalabay da? Kasin wala ray balita ya pantotongtongan na totoo? Antoy makapainteres ed sakey a bii odino laki?

  • Agmo lilingwanan so mangibano tan respetom iray apasalan ya gagawaen ed lugar yo.​2Co 6:3, 4

  • Kabisadoen iray publikasyon tan video diad Uusaren ed Panagbangat tayo ya sarag mon iter o ipabantay ed saray interesado

  • Man-download ka na saray publikasyon tan video ed lenguahe na totoon walad teritorya yo

  • I-adjust so topic depende ed kaukolan na katongtong mo. (1Co 9:19-23) Singa bilang, antoy ibagam no naamtaan mon inateyan so katongtong mo?

BANTAYAN SO VIDEO, INSAN EBATAN IRAYA:

  • Anton topic so itotongtong na manangipalapag ed unabung?

  • Antoy situasyon na unabung?

  • Anton teksto komon so matukoy ya usaren ed sayan situasyon, tan akin?

  • Panon mon iya-adjust so presentasyon mo pian magmaliw ya makapainteres itan ed totoo diad teritorya yo?