Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | APOCALIPSIS 20-22

“Gagawaen Kon Balo so Amin a Bengatla”

“Gagawaen Kon Balo so Amin a Bengatla”

21:1-5

Insipan nen Jehova ya gawaen ton balo so amin a bengatla.

  • “Sakey a balon tawen”: Balon gobierno ya matunong so panuley to ed dalin

  • “Sakey a balon dalin”: Totoo ya manpapasakop ed uley na Dios tan uunoren da iray matunong ya estandarte to

  • “Balo so amin a bengatla”: Amin ya pisikal, mental, tan emosyonal ya paniirap et agla nanonotan lapud kada agew et nasalatan la na makapalikliket iran nagawa